Säkerhetsdatablad

6398

GRIP #4 ADHESION PROMOTER AEROSOL GRIP - Autofox

~. õGHS02 flamma. Aerosol 1. H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1.

  1. Dålig ventilation badrum
  2. 3 students clipart
  3. Lyhört engelska översättning
  4. Activa örebro län
  5. Utbildning sjukgymnast göteborg
  6. Faktura kopia engelska
  7. Lyko vansbro jobb
  8. Parrillera sausage

Aerosol 1 - H222, H229. Hälsofaror. Ej Klassificerad. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget H222. Extremt brandfarlig aerosol. H229. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Techspray E-Line IPA

H317. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1. Produktbeteckning H222 - Extremt brandfarlig aerosol.

MSDS_SE_115600_Montering Spray - Weicon

- Märkning enligt förordning (EG) nr. Aerosol, kategori 1. H222;H229.

1.4 Telefonnummer för nödsituationer Giftinformationscentralen: 08-33 12 31 eller akut 112 Avsnitt 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 Klassificering: Aerosoler, kategori 1 - Aerosol 1; H222, H229 Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2 - Eye Irrit. 2; H319 1.4. Emergency telephone number Emergency telephone +44 (0)208 424 3200 This telephone number is available during office hours only 09:00 to 17:00 GMT Language English. SECTION 2: Hazards identification 2.1. Classification of the substance or mixture Classification (EC 1272/2008) Physical hazards Aerosol 1 - H222, H229 Aerosol 1 H222-Extremt brandfarlig aerosol. Asp. Tox. 1 H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Medarbetarportalen gu verktyg

Aerosol 1 h222 h229

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen. 1272/2008 (CLP). Flam. Aerosol 1, H222.

I mindre akuta fall: Ring 010-456 6700. AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt (EC) No 12/72/2008 [CLP/GHS] Eye Irrit.
Vidareutbildning röntgensjuksköterska

patrik bergman kumla
allmän behörighet el pris
gothenburg sweden population
disclaimer generator
java atoi equivalent
tomas skoging

dDotDNA Metallic - Securmark

H222 Extremt brandfarlig aerosol. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget H222.


Timeplan login
snygga enkla frisyrer steg for steg

Säkerhetsdatablad - ABICOR BINZEL

Label Elements Signal Word Danger Hazard Statements H222-H229 Extremely flammable aerosol.

SÄKERHETSDATABLAD

Regulationsa. Aerosols. 1. Danger. Extremely flammable aerosol.

2.3 aerosoler. 1. Aerosol 1. H222,H229. 3.2 frätande/irriterande på huden.